کمپین ها

کمپین های مختلف برای جمع آوری کمک جمع وسیعی از جامعه برای صرف در امور خاصی ایجاد می شود که کمپین ها و شرایط شرکت در آنها از طریق رسانه های موسسه خیریه عطر ماندگار دریا اعلام می شوند.

شما خیر گرامی نیز می توانید پیشنهاد ایجاد کمپین را برای ما ارسال کنید.