اهداف موسسه حمایت از کودکان عطر ماندگار دریا

آینده هر سرزمینی به کودکان معصوم آن سرزمین وابسته است که این وظیفه حاضران را برای حمایت از کودکان سنگین تر می کند. از آنجایی که همه ی کودکان سرزمینمان ایران در شرایط یکسان نیستند، ما وظیفه انسانی خود دانستیم تا در موسسه خیریه عطر ماندگار دریا تمام توان خود را در بهبود شرایط معیشتی، تحصیلی، سلامتی، روانی و … فرشته های معصوم سرزمینمان بگذاریم.و در این راه صمیمانه دست پر مهر شما را می فشاریم.

عطر ماندگار دریا حمایت معنوی ومادی خود را از تمام کودکان نیازمند ایران زمین دریغ نخواهد کرد