پیام مدیرعامل

به نام یزدان پاک

نباشد همی نیک و بد پایدار     همان به که نیکی بود یادگار

کودکان امانت الهی نزد ما هستند و نقش آنان در ساختن آینده کشور برکسی پوشیده نیست.خداوند منان راشاکرم که توفیق خدمت به کودکان نیازمند را به ما اعطا کرد و پیمودن این مسیر دشوار جز به یاری شما امکان پذیر نخواهد بود موسسه حمایت از کودکان عطر ماندگار دریا بر پایه حس نوع دوستی و انسانیت مردم شریف ایران زمین بنا نهاده شد کودکان تحت حمایت این موسسه نیازمند آغوش پر مهر شما هستند دست همیاری شما را صمیمانه می فشارم به امید نشاندن گل لبخند برلب تمامی کودکان سرزمینم.

بنیان گذار و مدیر عامل موسسه حمایت از کودکان عطر ماندگار دریا

حمید محمد شفیعی