• درمورد مشکل بیمار به صورت کوتاه توضیح دهید.

پزشک کودکان