روانشناسی، مشاوره، گفتاردرمانی، و … بخشی از خدمات موسسه به کودکات تحت حمایت است که به دو صورت رایگان و غیر رایگان ارائه می شود. خدمات رایگان تنها برای کودکان تحت پوشش و کودکانی که نیازمند بودن آنها برای موسسه محرز باشد ارائه می گردد. خدمات غیر رایگان برای افرادی است که می خواهند از خدمات موسسه استفاده نمایند که در این صورت هزینه خدمات از آنها دریافت می شود و بابت هزینه های حمایت از کودکان صرف می شود.

  • درمورد مشکل بیمار به صورت کوتاه توضیح دهید.

خدمان روان شناختی کودک