مقررات همکاری با ما

۱- این مؤسسه مؤسسه‌ای غیر دولتی، غیر سیاسی و تابع قوانین مدون و جاری کشور و متعهد به پاسخ‌گویی شفاف می‌باشد. لذا هرگونه اقدام جهت کسب عواید و جلب مشارکت‌های مردمی در چارچوب اساسنامه و طبق ضوابط داخلی این مؤسسه بر اساس سرفصل‌های معین و تأیید شده توسط مراجع ذیصلاح صورت خواهد گرفت.

۲- تمامی اقدامات خیرخواهانه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی صرفاً در قالب روش‌های اعلام شده صورت میگیرد و هرگونه فعالیت خارج از این چارچوب غیرقانونی بوده

۳- همچنین هرگونه استفاده از نام و لوگوی موسسه  بدون اخذ مجوز در کلیه فضاهای تبلیغاتی رسانه‌ای حقیقی وحقوقی ممنوع است

تأکید می‌گردد در صورت عدم رعایت هر یک از موارد فوق، موسسه  ناگزیر از انجام اقدامات قانونی خواهد بود.